Preview

Russian Law Journal

Advanced search

THE INFLUENCE OF SOVIET LAW ON THE LEGAL REGULATIONS OF PROPERTY IN POLAND (1944–1990)

https://doi.org/10.17589/2309-8678-2017-5-4-93-107

Full Text:

Abstract

The aim of this paper is to show how the Marxist conception of ownership was introduced in Poland  after World War II, and how it was then removed. The paper shows also to what extent the regulations introduced in Poland were different from the ones in force in the Soviet Union. In particular, the provisions of the Constitution of the Polish People’s Republic of 1952 and the Civil Code of 1964 are  elucidated. The author points out that contemporary Polish courts sometimes question the legal  meaning of some civil-law institutions from the period of 1944–1989.

About the Author

PIOTR SZYMANIEC
Angelus Silesius University of Applied Sciences
Poland

Professor, Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych

(4 Zamkowa St., Wałbrzych, 58-300, Poland)References

1. Bużowicz M. Ewolucja prawa własności w Polsce Ludowej w latach 1944–1956 [The Evolution of Property Rights in the Polish People’s Republic 1944–1956], 10 Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia 485 (2016).

2. Dubowski P. Mienie przedsiębiorstwa państwowego [Estate of a State-Owned Enterprise], 10(2) Rejent 47 (1992).

3. Gniewek E. Komentarz do art. 3051 [Commentary to the Article 3051] in Kodeks cywilny. Komentarz [Civil Code. Commentary] (E. Gniewek & P. Machnikowski (eds.), 7th ed., Warsaw: C.H. Beck, 2016).

4. Lityński A. Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs [The Law of Russia and the USSR 1917– 1991: The History of the All-Union Communist Law (of Bolsheviks). Short Course] (2nd ed., Warsaw: C.H. Beck, 2012).

5. Machnikowska A. Prawo własności w Polsce w latach 1944–1981. Studium historycznoprawne [Property Law in Poland 1944–1981. Historico-Legal Study] (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010).

6. Matusik G. Własność urządzeń przesyłowych a prawo do gruntu [Ownership of Transmission Facilities and the Right to Land] (2nd ed., Warsaw: LexisNexis, 2013).

7. Pańko W. O prawie własności i jego współczesnych funkcjach [On the Property Right and Its Contemporary Functions] (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1984).

8. Sayers S. Marx and Alienation: Essays on Hegelian Themes (Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2011).

9. Stelmachowski A. & Zaradkiewicz K. Przekształcenia własności w Polsce [Transformation of Property in Poland] in System prawa prywatnego. T. 3: Prawo rzeczowe [System of Private Law. Vol. 3: Property Law] (E. Gniewek (ed.), 3rd ed., Warsaw: C.H. Beck, 2013).

10. Stelmachowski A. Kształtowanie się ustroju rolnego w Polsce Ludowej [Formation of the Agricultural System in People’s Poland] in Kuta T. et al. Prawo rolne [Agricultural Law] 73 (Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1966).

11. Stelmachowski A. Wstęp do teorii prawa cywilnego [Introduction to the Theory of Civil Law] (2nd ed., Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984).

12. Szer S. Prawo cywilne. Część ogólna [Civil Law. General Part] (Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze, 1955).

13. Wasilkowski J. Pojęcie własności we współczesnym prawie polskim [Concept of Ownership in Contemporary Polish Law] (Warsaw: Książka i W iedza, 1972).

14. Wasilkowski J. Własność i inne prawa rzeczowe [Ownership and Other Property Rights], 5–6 Państwo i Prawo 841 (1951).


For citation:


SZYMANIEC P. THE INFLUENCE OF SOVIET LAW ON THE LEGAL REGULATIONS OF PROPERTY IN POLAND (1944–1990). Russian Law Journal. 2017;5(4):93-107. https://doi.org/10.17589/2309-8678-2017-5-4-93-107

Views: 691


ISSN 2309-8678 (Print)
ISSN 2312-3605 (Online)